Episode 1: Kliniske studier og nedgangstrenden de siste årene

I første episode av Oncocast ønsker vi å rette søkelys på kliniske studier og den nedgangstrenden vi har opplevd den siste tiden. Mindre enn tre prosent av alle pasienter i Norge får tilgang om å delta i en klinisk studie.

Handler det om at sykehusene ikke har tilgang til pasienter som kan inkluderes? Handler det om organiseringen av kliniske studier? Kan det være andre årsaker, og kan legemiddelindustrien bidra til å snu nedgangstrenden? I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier publisert i januar 2021 er målet å doble antall kliniske studier innen 2025. Er dette mulig å få til med rammene vi ser i dag?

Gjestene våre i episode 1 er professor og onkolog Jan Oldenburg fra Ahus og assisterende Generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei. I denne episoden svarer de på spørsmålene ovenfor, og kommer med sine perspektiver både fra en klinikers og en pasients ståsted. Vi får også innsyn i refleksjoner rundt gjestenes største motivasjon i arbeidslivet.

Episode 2: Kreftbehandling og -diagnostikk under Covid-19

I andre episode ønsker vi å belyse endringer som har oppstått under COVID-19-pandemien. Har noen pasienter ventet med å oppsøke helsevesenet selv om de har hatt symptomer på sykdom? Kan noen pasienter med for eksempel hoste ha blitt avvist av helsepersonell, fordi man ikke har ønsket disse symptomene inn på sykehuset med fare for COVID-smitte?

Pasienter har stort behov for informasjon før, under, og etter kreftbehandling. Har pasientene under pandemien droppet å komme til kontroller? Hva slags tiltak hadde man under pandemien for å oppfordre pasientene til å ta kontakt med helsepersonell? I denne episoden får vi høre både om hvordan enkelte screening-programmer ble stengt ned, hvor pasienter ble nektet oppmøte, og om pasientforeningen som hadde store informasjonskampanjer for å motivere pasienter til å oppsøke lege.

Kan kaos skape noe positivt, og er det mulig å ta igjen etterslepet og fange opp pasienter nå som pandemien er i ferd med å stabilisere seg?

Gjestene i episode 2 er onkolog Hans Petter Eikesdal og leder av Lungekreftforeningen Cecilie Bråthen. De deler i denne episoden sine perspektiver på utfordringene som fantes før pandemien, med økende antall pasienter og få ressurser, og hva som ble utfordrende under og delvis etter pandemien. De drøfter også hvordan pandemien kan ha bidratt med noe positivt.

Cecilie deler dessuten sine perspektiver fra en kreftpasients side, og hva det betyr for henne og jobben hun gjør i Lungekreftforeningen, mens Hans Petter forteller hvorfor han mener han har verdens beste arbeidsplass etter 30 år i kreftomsorgen.

Episode 3: Kreftpasientorganisasjoner og deres rolle i kreftomsorgen

Tredje episode av Oncocast fokuserer på kreftpasientorganisasjoner. Hva er de, hvordan fungerer de, og hva kan de bidra med i kreftomsorgen? Ingen organisasjoner er like – der Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon kaller Prostatakreftforeningen seg heller en forening som er faglig fundamentert.

Samtidig samarbeider de gjerne, for noe de har felles er at de jobber for pasienter innen onkologi. Men hva er deres rolle, og hvordan kan de bidra? For å dykke dypere ned i dette spennende temaet har vi fått besøk av to meget erfarne representanter fra området.

Heidi Brorson har gjennom 30 år jobbet i en rekke ulike roller i Kreftforeningen, blant annet i en rekke lederroller, og har en solid faglig bakgrunn – og den senere tiden har hun fordypet seg i det faglige arbeidet. Daniel Ask har vært med i Prostatakreftforeningen (PROFO) siden oppstarten i 2003, både som lokallagsleder, brukerrepresentant, leder for likepersonsutvalget, og de siste årene i organisasjonens øverste ledelse.

Episode 4: Hvorfor trenger vi en evaluering av Nye metoder?

I fjerde episode av Oncocast ser vi på det nasjonale systemet for å vurdere om nye legemidler skal bli godkjent og tilgjengelige for pasienter på norske sykehus.

Før Nye metoder ble innført kunne alle nye legemidler nærmest automatisk bli tatt i bruk når de ble godkjent i EU. Legene var stort sett fornøyde med denne løsningen, men dette ga liten mulighet til å kontrollere kostnader – og det var ikke nødvendigvis alt som ble godkjent som ga god effekt for pasientene. Et av spørsmålene Nye metoder var ment å svare på var derfor «får vi nok verdi igjen for pengene?»

Med oss i studio for å diskutere dette temaet har vi Fredrik Schjesvold, som er overlege og hematolog ved Oslo universitetssykehus, og som har jobbet mye med benmargskreft på både norsk og nordisk nivå. Vi snakker også med Karoline Knutsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, som de siste ti årene har jobbet mye med markedstilgang for legemidler.

Episode 5: Tett på kroppen: kliniske studier og nye metoder

I femte episode av Oncocast snakker vi med Kari Grønås. Hun er utdannet farmasøyt, har lang erfaring fra legemiddelbransjen, og er kreftoverlever.

Kari har levd med lungekreft i over 9 år, er nestleder i Lungekreftforeningen så vel som brukerrepresentant, og har selv vært med i flere kliniske studier. Gjennom disse studiene har hun personlig fått tilgang til nye behandlingsalternativer.

I denne episoden ville vi lære mer om hva det er som driver Kari og hennes enorme engasjement, høre om hennes erfaringer som pasient, finne ut hvordan og hvor viktig det har vært å delta i kliniske studier, og få innblikk hvordan det har vært å oppleve Nye metoder-systemet som pasient.

Amalie Lund Holth, koordinerende studiesykepleier på kreftavdelingen ved Ahus

Episode 6: Kliniske studier og en dyktig koordinerende studiesykepleier

Amalie Lund Holth er koordinerende studiesykepleier på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Hun har vært med på å bygge opp sykehuset som et viktig og velfungerende studiested her i Norge.

I denne episoden skal vi lære mer om hvorfor det er så viktig med en dyktig koordinerende studiesykepleier i gjennomføringen av en klinisk studie, og hva som er den totale verdien av tilbud om deltakelse i en klinisk studie både for pasienten og for helsevesenet.

Hans Petter Strifeldt, direktør for myndighetskontakt i MSD

Episode 7: Arendalsuka – en viktig arena for kreftomsorg

I løpet av en liten uke i sommer ble det arrangert over 1600 debatter i Arendal. Rundt 150 000 politikere, politisk interesserte, og representanter fra organisasjoner og næringsliv var på plass for å diskutere alt fra bergsprengning til strømkrise – men som i tidligere år var spørsmål knyttet til helse blant Arendalsukas aller største temaer.

Arendalsuka fylte ti år i år – men hva er den egentlig, og hvorfor snakker «alle» om den? Hva gjorde MSD der, og hvorfor burde du som er opptatt av kreft og kreftomsorg bry deg? Og hva skjer egentlig når scenene rigges ned, og de besøkende drar hjem?

I episode 7 av Oncocast har vi vår egen Hans Petter Strifeldt i studio for å forklare hvorfor Arendalsuka har blitt så viktig i Norge, ikke minst for helsesektoren generelt, men også for onkologifeltet spesielt. Du får også et innblikk i de viktigste diskusjonene som fant sted under årets arrangement, og hva som kan være veien videre i de viktige spørsmålene som ble løftet frem.

Sveinung Sørbye, spesialist i patologi, overlege ved UNN, og forsker på HPV

Episode 8: HPV og livmorhalskreft

Åttende episode av Oncocast ser på et tema som alltid er aktuelt, men som er særlig relevant i dag. September er nemlig måneden for #sjekkdeg-kampanjen, hvor kvinner oppfordres til å sjekke seg for celleforandringer gjennom livmorhalsprogrammet. Men hva går livmorshalsprogrammet ut på? Hva er HPV, og hvilke symptomer – om noen – kan man være på vakt for?

Dagens gjest er Sveinung Sørbye. Han er spesialist i patologi, og jobber som overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han forsker også på HPV som årsak til kreft og hvordan dette kan forebygges.

I denne episoden vil vi snakke om hva som skjer når celleforandringer oppstår, forskjellen mellom celleforandringer og livmorhalskreft, og hvorfor man burde sjekke seg. Og vi lurer også på hvorfor vi har valgt 25-69 år som utgangspunkt til screening – og ikke under 25 år eller over 69 år.

Gunnveig Grødeland og Jon Amund Kyte er gjester i MSD Oncocast episode 9

Episode 9: Kreftvaksiner – hva er det, egentlig?

Etter de siste årene har de fleste av oss fått et nærmere forhold til vaksiner, og hvordan de hjelper immunforsvaret håndtere mulige trusler. Men når det gjelder kreft har immunforsvaret i utgangspunkt dårlige odds – kreftceller ligner nemlig i større grad på kroppens egne celler enn hva et fremmed virus gjør.

Oncocast episode 9 handler da om kreftvaksiner. Men hva er en kreftvaksine, og ikke minst, hva er det ikke? Hva vil det si å vaksinere etter at man har utviklet sykdom, og hvordan skiller dette seg fra profylaktisk vaksinasjon?

For å snakke oss gjennom dette temaet har vi fått besøk av Gunnveig Grødeland og Jon Amund Kyte. Grødeland er immunolog, ekspert på vaksineutvikling, og leder forskningsgruppen «Influensa og adaptiv immunitet» ved UiO og OUS. Kyte er onkolog, ekspert innen klinisk onkologi og hvordan immunsystemet kan hjelpe til med kreftbekjempelse, og jobber som forskningsgruppeleder og seksjonsleder ved seksjon for utprøvende kreftbehandling ved OUS.

Solveig Fridheim Torp, Walaa Abuelmagd, og Therese Pedersen

Episode 10: Kreft og seksuell helse

I tiende episode av Oncocast setter vi søkelys på et viktig tema, nemlig ivaretakelse av seksuell helse i det som for mange er en vanskelig tid. For hvordan tar man opp seksuell helse med en kreftpasient og eventuelle partnere? Hva er helsepersonells rolle i å snakke om denne viktige delen av pasientens liv? Og hva er seksuell helse?

For å gi oss innsikt i temaet har vi besøk av sexolog Solveig Fridheim Torp. Hun er faglig leder og terapeut ved kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland, og har siden 1996 opparbeidet seg bred klinisk erfaring på onkologifeltet. Solveig brenner også for å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om dette temaet blant helsepersonell.

Vi har for anledningen også fått inn en gjestemedvert fra MSD, nemlig Therese Pedersen. Hun er utdannet kreftsykepleier, og har jobbet på flere av de største sykehusene i landet. Therese har også vært tett på kreftpasienter og deres pårørende i mange år, og har erfart at dette er et tema mange pasienter opplever som vanskelig å snakke om.

Episode 11: Digital patologi og kunstig intelligens

Hvordan kan kunstig intelligens utnyttes i å bedre og gi mer persontilpasset kreftbehandling? Vil KI kunne forutsi hvem som vil reagere hvordan på gitte typer behandlinger? Hvor tilgjengelig er denne teknologien for pasienter i Norge i dag – og vil kunstig intelligens på sikt erstatte patologen?

Med oss i studio har vi Torbjørn Furuseth som, etter å ha jobbet som radiolog, idrettsmedisiner og innen life science i næringslivet, i dag er administrerende direktør i DoMore diagnostics. Sammen med ham vil vi prøve å lære mer om dette temaet, som selv om det er relativt nytt innen onkologien stadig oftere løftes frem som en mulig «game-changer».

Episode 12: En kreftoverlever

Hvordan er det å være en ung person som rammes av kreft, og hvordan er veien tilbake etter en kreftdiagnose? Oda Marie Tveten var 26 år gammel, og jobbet som nyutdannet lærer i Osloskolen, da hun fikk påvist lymfekreft. I dag er hun kreftfri, og delvis tilbake i jobb. I episode 12 av Oncocast besøker hun oss i MSD for å dele sine erfaringer.

Mange kan synes det er vanskelig å snakke med pasienter, eller vite hvordan de skal oppføre seg overfor noen som har fått kreft – både under og etter sykdomsforløpet. Hvis du ønsker råd om dette håper vi du vil høre på hva Oda har å fortelle fra sitt perspektiv.

Hvordan fant hun ut at hun var syk? Hva slags informasjon og oppfølging hadde hun behov for i etterkant av at diagnosen ble satt? Hvordan har tiden vært etter at hun ble kreftfri? Dette er noen av spørsmålene vi stiller i dagens episode. Trykk på avspilleren nedenfor, eller søk opp MSD Oncocast på Spotify, for å lytte til hva hun svarte.

Podcast-vertene

Hilde Enserink

Hilde Enserink, PhD, er medisinsk direktør i MSD. Hun har bakgrunn som immunolog og kreftforsker og leder nå MSD sin medisinske avdeling. Etter den akademiske karrieren har Hilde jobbet innenfor medisinsk avdeling i farmasøytisk industri, og jobber hver dag med å forbedre tilgang til ny og bedre behandling for norske pasienter. Forskning, innovasjon og kommunikasjon står sentralt i hverdagen.

Walaa Abuelmagd

Walaa Abuelmagd, PhD, er medisinsk rådgiver i MSD med fokus på kvinnelige kreftformer. Hun har blant annet vært førsteamanuensis ved instituttet for naturvitenskapelige helsefag på OsloMet, og brenner for å skape engasjement gjennom innovasjon, forskning, og vitenskapelig formidling.

NO-NON-00275 09/21
MI-PD1-0060-NO
MI-PD1-0065-NO
MI-ONC-0001-NO

Next