Hero Image
Hva vi vil

MSD vil bidra til bærekraftige helsebudsjetter

En bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre alle som trenger det behandling med innovative legemidler. 

ET STERKT OFFENTLIG HELSEVESEN FOR ALLE

Alle vil at norske pasienter skal ha den beste behandlingen, både i dag og i morgen. Samtidig er det en kjensgjerning at ingen budsjetter – heller ikke helsebudsjettet – kan vokse inn i himmelen. MSD arbeider derfor for at pasientene skal få rask tilgang til innovasjoner på en måte som er bærekraftig i et budsjettperspektiv. 
 
Vårt mål er å bidra til at pasientene kan få optimal behandling med de nyeste medisinske innovasjonene, samtidig som vi ivaretar en sterk, offentlig helsetjeneste over tid. Som en kunnskapsdrevet helseaktør vil vi kontinuerlig peke på løsninger, og som et globalt selskap innen forskning, utvikling og pasienttilgangssystemer kan vi blant annet tilføre debatten perspektiver og erfaringer fra land som har helt andre økonomiske forutsetninger enn vi har i Norge.

MOT ET TODELT HELSEVESEN

I norske modellen, og i velferdsstatens fundament, ligger det til grunn en tverrpolitisk enighet. Like muligheter og gode levekår for alle, gjennom blant annet et godt utbygd offentlig helsesystem, har stått sentralt. Men denne modellen er nå under press. 

Samtlige Perspektivmeldinger fra Regjeringen de seneste årene understreker at petroleumsinntektene over tid vil avta. Kombinert med lavere vekst i skatteinntektene fremover, og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, vil dette føre til et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag fem milliarder kroner årlig frem mot 2060*.

Dette bidrar til at handlingsrommet i helsebudsjettene vil bli trangere. 

Samtidig mener to av tre nordmenn at vi allerede har et todelt helsevesen, der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får – noe 82 prosent av oss opplever som negativt. Samtidig tror 32 prosent av befolkningen at tilgangen til offentlige helsetjenester vil være dårligere fem år frem i tid.  

MSD anerkjenner dette krevende utfordringsbildet. Gjennom samarbeid og dialog med offentlige myndigheter og relevante interessenter vil vi være en del av løsningen. Vi jobber derfor for å imøtekomme dagens behov for innovativ behandling, uten å redusere mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.  

SYSTEMET KAN FORBEDRES

Vi mener dagens system kan forbedres, og at det er mulig å harmonisere budsjettkontroll, raskere tilgang til innovativ behandling for pasientene, og de legemiddelpolitiske målsetningene om et godt og effektivt helsevesen for alle. Bruk av alternative anskaffelser av innovative legemidler med mange indikasjoner vil ivareta myndighetenes ønske om kostnadskontroll, samt leverandørenes ønske om forutsigbarhet. 

Dette kan bidra til bærekraftige helsebudsjetter over tid, og gi klinikerne en større verktøykasse som kan brukes fritt basert på faglig skjønn og pasientenes individuelle behov. Det er også et næringspolitisk incentiv for innovasjon i tråd med regjeringens visjoner i Stortingsmeldingen om helsenæringen. 

OFFENTLIGE BESPARELSER

Visste du at det offentlige sparer betydelige summer hvert år på at legemidler går av patent? Besparelsene fra patentutløp kanaliseres tilbake til det offentlige helsevesenet, og gjør blant annet at sykehusene kan investere mer i bygg, utstyr og personell.

Samtidig ønsker vi en åpen diskusjon om hvordan vi som samfunn prioriterer de store besparelsene fra patentutløp, til beste for pasientene, det offentlige helvesenet, og vårt fremtidige velferdssamfunn. Se mer i denne korte, informative videoen.

*Regjeringen.no (2021): «Perspektivmeldingen» 
**Kantar (2021): «Helsepolitisk barometer» 

NO-NON-00330 05/22