Hero Image
Hva vi vil

MSD vil bidra til bærekraftige helsebudsjetter

En bærekraftig utvikling er en forutsetning for å sikre alle som trenger det behandling med innovative legemidler. 

ET STERKT OFFENTLIG HELSEVESEN FOR ALLE

Alle vil at norske pasienter skal ha den beste behandlingen, både i dag og i morgen. Samtidig er det en kjensgjerning at ingen budsjetter – heller ikke helsebudsjettet – kan vokse inn i himmelen. MSD arbeider derfor for at pasientene skal få rask tilgang til innovasjoner på en måte som er bærekraftig i et budsjettperspektiv. 
 
Vårt mål er å bidra til at pasientene kan få optimal behandling med de nyeste medisinske innovasjonene, samtidig som vi ivaretar en sterk, offentlig helsetjeneste over tid. Som en kunnskapsdrevet helseaktør vil vi kontinuerlig peke på løsninger, og som et globalt selskap innen forskning, utvikling og pasienttilgangssystemer kan vi blant annet tilføre debatten perspektiver og erfaringer fra land som har helt andre økonomiske forutsetninger enn vi har i Norge.

MOT ET TODELT HELSEVESEN

I norske modellen, og i velferdsstatens fundament, ligger det til grunn en tverrpolitisk enighet. Like muligheter og gode levekår for alle, gjennom blant annet et godt utbygd offentlig helsesystem, har stått sentralt. Men denne modellen er nå under press. 

Samtlige Perspektivmeldinger fra Regjeringen de seneste årene understreker at petroleumsinntektene over tid vil avta. Kombinert med lavere vekst i skatteinntektene fremover, og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, vil dette føre til et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag fem milliarder kroner årlig frem mot 2060*.

Dette bidrar til at handlingsrommet i helsebudsjettene vil bli trangere. 

MSD anerkjenner dette krevende utfordringsbildet. Gjennom samarbeid og dialog med offentlige myndigheter og relevante interessenter vil vi være en del av løsningen. Vi jobber derfor for å imøtekomme dagens behov for innovativ behandling, uten å redusere mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.  

SYSTEMET KAN FORBEDRES

Vi mener dagens system kan forbedres, og at det er mulig å harmonisere budsjettkontroll, raskere tilgang til innovativ behandling for pasientene, og de legemiddelpolitiske målsetningene om et godt og effektivt helsevesen for alle. Bruk av alternative anskaffelser av innovative legemidler med mange indikasjoner vil ivareta myndighetenes ønske om kostnadskontroll, samt leverandørenes ønske om forutsigbarhet. 

Dette kan bidra til bærekraftige helsebudsjetter over tid, og gi klinikerne en større verktøykasse som kan brukes fritt basert på faglig skjønn og pasientenes individuelle behov. Det er også et næringspolitisk incentiv for innovasjon i tråd med regjeringens visjoner i Stortingsmeldingen om helsenæringen. 

*Regjeringen.no (2021): «Perspektivmeldingen» 

NO-NON-00428 06/23