Hva vi gjør

MSDs terapiområder

Onkologi

Avdelingen for terapiområdet onkologi er ansvarlig for våre satsninger innen kreftbehandling, primært immunterapi.

Vaksiner og generell medisin

Under området vi kaller vaksiner og generell medisin jobber vi med en rekke terapiområder knyttet mot primærhelsetjenesten.

Sykehusmedisin

Innen kategorien sykehusprodukter dekker vi flere terapiområder, inkludert infeksjonsmedisin, immunologi og anestesi.

ONKOLOGI

MSD er ledende på klinisk legemiddelforskning i Norge, og vårt hovedfokus er på legemidler innen kreftbehandling. Vi er for tiden involvert i til sammen 29 kliniske studier innen kreftbehandling ved flere norske sykehus, og disse studiene har involvert over 220 pasienter. 

 Ved å drive kliniske studier innen kreftbehandling jobber MSD for å bidra til at norske pasienter får rask tilgang til innovativ behandling. Det bidrar også til at norsk helsepersonell får tidlig erfaring med nye behandlingsmetoder, og gir økt kompetanse i bruken av disse. 

 Gjennom historien har MSD bidratt til store gjennombrudd innen behandling av kreft, og i dag er immunterapi et av våre viktigste fokusområder på feltet. Dette er en nyere terapiform mot kreft i ulike indikasjoner som gjør kroppens eget immunforsvar i stand til å motarbeide sykdommen. Det gir norske pasienter håp om et lengre liv. 

VAKSINER OG GENERELL MEDISIN

Vaksiner og legemidler for primærhelsetjenesten har vært en hjørnesten for MSD i mer enn hundre år. De første vaksinene mot vanlige sykdommer som røde hunder, kusma og vannkopper kom fra våre laboratorier, og på 1950-tallet la vår forskning grunnlaget for utviklingen av en ny klasse legemidler som fremdeles benyttes for behandling av høyt blodtrykk.  

I senere tiår har vår forskning på dette terapiområdet ført til gjennombrudd for behandling av kolesterol, diabetes type 2, og mye mer. Denne arven forvalter vi ved å fortsette arbeidet på utvikling av nye legemidler, og ved å formidle kunnskap til fastleger og annet helsepersonell i hele Norge – både for å øke kjennskapen til nye behandlingsalternativer, og for å sørge for riktig bruk av våre legemidler. 

 Vi er stolte av at jobben vi gjør kan bidra til å redde og forbedre liv. 

SYKEHUSMEDISIN

MSD har i flere tiår drevet aktiv forskning innen infeksjonsmedisin, inkludert virussykdommer som HIV og hepatitt, og på nye behandlingsalternativer mot bakterielle infeksjoner. Vi er også en stor aktør på feltene immunologi og anestesi, hvor vi betjener spesialister ved norske sykehus. 

Vårt første HIV-legemiddel ble lansert allerede i 1996, og dette representerte et stort gjennombrudd for pasienter med HIV-infeksjon. Videre forskning siden da har ledet til flere behandlingsalternativer for berørte pasienter, og vi fortsetter vår dedikerte forskning på HIV-behandling den dag i dag. 

 Som et av få selskaper driver MSD også fremdeles aktiv forskning på antibiotika. For å forebygge utviklingen av antibiotikaresistens er vi svært opptatt av riktig bruk av slike legemidler, og nye innovasjoner på feltet er viktig for å bekjempe resistente mikrober. 

NO-NON-00261 05/21