Hero Image
Hva vi vil

MSD vil sikre tilgang til ny kreftbehandling

Noen tar kanskje for gitt at som et rikt land får vi tilgang til de nyeste kreftlegemidlene. Men gjør vi det? Og hvor store er kostnaden ved slike legemidler? 

HVA ER VERDIEN AV INNOVASJON?

I 2018 fikk over 34 000 mennesker påvist en kreftdiagnose i Norge, og i 2035 vil vi se en økning i antall krefttilfeller på rundt 50 prosent sammenlignet med i dag. Kreft er med andre ord noe veldig mange nordmenn har et personlig forhold til, og omfanget vil bare øke i årene som kommer. 
 
MSD har sett nærmere på den faktiske økonomiske kostnaden av nye, innovative behandlingsformer, og tall fra 2019 viser at utgifter til immunterapi kun utgjør 0,1% av helsetjenestens samlede utgifter. Samtidig er ikke andelen økende, slik mange antok kom til å skje da denne behandlingsformen først kom til Norge. I stedet faller prisen på immunlegemidler år for år.

NORGE SAKKER AKTERUT

Sammenlignet med andre Vest-Europeiske land ligger Norge på 12. plass når det gjelder generell tilgang til legemidler. Vi sakker akterut sammenliknet med land som Storbritannia, Tyskland og Italia, men også våre skandinaviske naboer. Eksempelvis har danske pasienter tilgang til 86 prosent av alle EMA-godkjente legemidler gjennom det offentlige helsevesenet. Til sammenlikning har norske pasienter bare tilgang på litt over halvparten – 55 prosent – av disse legemidlene. 

Vi ligger også på 12. plass når det gjelder tiden det tar fra et legemiddel får markedsføringstillatelse til det blir gjort tilgjengelig for pasientene i det offentlige helsevesenet. I Tyskland og Danmark tar dette henholdsvis 120 og 169 dager. I Norge tar det i snitt hele 434 dager. 

Når det gjelder tiden det tar før norske pasienter får slik tilgang til nye kreftlegemidler og immunterapi tar det enda lenger – i snitt 528 dager, noe som tilsvarer 17. plass på listen over europeiske land. Her ligger også Tyskland og Danmark på topp, med henholdsvis 121 og 136 dager.

MÅLET ER RASK BEHANDLING

Alle parter – pasienter, helsepersonell, myndigheter, innkjøpsorganer og legemiddelindustrien – har et ønske om at norske pasienter skal få raskest mulig tilgang til innovativ behandling. Dette er også gjenspeilet i de legemiddelpolitiske målsetningene. 

Ifølge Kreftbarometeret – en representativ befolkningsundersøkelse om kreft og kreftbehandling – er det ikke samsvar mellom de tverrpolitiske målsetningene om rask og likeverdig tilgang til de nyeste kreftbehandlingene og befolkningens oppfatninger. Barometeret viser at mange tviler på om at de vil få tilgang til de nyeste medisinene dersom de selv blir rammet. 

Samtidig er Norge et rikt land, og noen tar det kanskje for gitt at vi dermed får tilgang til de nyeste kreftlegemidlene. Men gjør vi egentlig det? Og hvor store er egentlig kostnaden ved disse legemidlene? 

Visste du at 6 % av helsetjenestens totale utgifter går til legemidler, og at utgifter til immunterapi i 2019 utgjorde 0,1 prosent?

All behandling som introduseres i Norge har vært gjenstand for omfattende dokumentasjon og evaluering av europeiske legemiddelmyndigheter. Likevel fremmer myndighetene blant annet særnorske tilleggskrav i metodevurderingene. Dette er en flaskehals som forsinker pasientenes tilgang til ny behandling. I tillegg fører en omstendelig anskaffelsesprosess, hvor man også blander metodevurdering og anbud, til ytterligere forsinkelser.  

MSD har en rekke forslag til hvordan prosessen kan effektiviseres, og sågar føre til flere behandlede pasienter innenfor de gitt budsjettrammene. 

I filmen ovenfor kan du se hvorfor tilgang til innovativ kreftbehandling må være høyt på den politiske agendaen i årene som kommer, og hvilken verdi dette har – både for den enkelte pasient og for samfunnet. 

Health Impact Projection

Health Impact Projection (HIP) utgjør en del av grunnlaget for videoen ovenfor. HIP bruker en konservativ utregningsmodell som utgangspunkt, med hensikt å gi en nøktern og realistisk vurdering av helseeffekter og budsjettinnvirkningen ved bruk av immunterapi eller kombinasjonsbehandling, sammenliknet med standardbehandling. HIP er ikke utformet med øye for generell distribusjon, men er laget for å informere beslutningstakere i sektoren. 

NO-NON-00260 05/21